10 önskningar för en bättre skola 2018

Så här inför det nya året vill jag gärna önska mig några saker som skulle förbättra skolsituationen för barn och unga med autism.

1. Att barnkonventionen blir svensk lag.

Då önskar jag att det med lagen som stöd skulle finnas en oberoende samordnare för barnets bästa i kommunerna. (Barnkonventionen, artikel 2:  Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid beslut som rör barn.)

 

2. Att diskrimineringslagens krav på tillgänglighet slår igenom i skolan.

Hopp finns efter det att diskrimineringsombudsmannen nyligen beslutat att stämma Runstyckets skola för diskriminering mot åttaårige Conrad Dahl som har autism och behöver stöd i skolan. Conrads stöd bestod av en assistent som han dock blev av med eftersom skolan ansåg att det blev för dyrt. Nu hoppas man att en eventuell dom blir vägledande för andra fall, där barn inte fått det stöd de har rätt till.

 

3. Att Skolkommissionens förslag kommer att omfatta ett funktionsrättsperspektiv.

Då önskar jag att de statliga miljarder som nu tillfaller skolorna också borde gå till:

– att skolor blir (kognitivt) tillgängliga för alla elever.
– att elever i behov av stöd får rätt slags stöd baserat på kunskap om individens förutsättningar.
– att all skolpersonal får specialpedagogisk kompetenshöjning också innefattande kunskap om elever med kognitiva svårigheter.

 

4. Att riksdagen röstar igenom åtgärdsgarantin för att säkerställa att alla elever som behöver det får rätt och tidigt stöd i skolan.

Kom igen nu, Alliansen!

 

5. Att regeringen går vidare med förslag om mer specialpedagogik inom lärarutbildningen.

Helene Hellmark Knutsson öppnade upp för mer specialpedagogik inom lärarutbildningen i samband med att regeringen la propositionen om en åtgärdsgaranti i höstas.

 

6. Att skollagen stärks när det gäller rätten till särskilt stöd i förskolan och förskoleklassen (som ju föreslås bli obligatorisk).

 

7. Att det börjar föras statistik i skolan

– över hur många elever som är frånvarande från skolan på grund av bristande tillgänglighet och bristande stödinsatser. Här handlar det om att se skolans brister och inte lägga problemet hos eleven.

– över hur många elever som har ett åtgärdsprogram, det vill säga de som behöver särskilt stöd.

Den som oroar sig för att det skulle finnas integritetsrisker kan vara lugn. Insamlingen av statistiken bör genomföras på skolenhetsnivå eller kommunal nivå, och vara avkodad. Resultatet bör sedan användas för rätt resursfördelning på skolenhetsnivå, där sedan en rektor sitter med kunskap om villka elever som har behov av särskilt stöd.

Statistiken behöver utformas så att man får reda på hur många elever som faktiskt har behov av särskilt stöd. Får vi reda på vilka de är blir det lättare att sätta in åtgärder som hjälper.

 

8. Att vi får en diskussion om dagens läroplan och hur den påverkar möjligheten till måluppfyllelse för ett stort antal elever.

I dag krävs det i alla skolämnen övergripande kognitiva förmågor för att bli godkänd. Dessa förmågor brukar kallas the Big 5:

1. Analysförmåga
2. Kommunikativ förmåga
3. Metakognitiv förmåga (till exempel att kunna lösa problem med anpassning till en viss situation)
4. Förmåga att hantera information
5. Begreppslig förmåga (till exempel relatera språkliga begrepp till varandra)

Dessa förmågor tangerar i stort de svårigheter man kan ha vid autism. Men det är svårt för många andra elever också, till exempel elever som har en svag teoretisk begåvning.

Om vi i fortsättningen vill ha en skola där fler blir behöriga till gymnasieskolan då måste vi lyfta frågan om hur läroplanens innehåll påverkar detta.

 

9. Att skolan blir en plats fri från fördomar mot de som sticker ut och är annorlunda. Att barn och unga med autism får vara sig själva och respekteras för det de är.

 

10. Att skolan blir en mer jämlik och jämställd plats.

Så att måluppfyllelsen för elever med autism ökar. Idag når endast cirka hälften av eleverna med autism skolans mål.

Så att flickor med autism får (rätt) stöd i samma omfattning som pojkar.


Agneta Söder
är ombudsman med frågor om skolan och annat som rör barn och unga.

4 thoughts on “10 önskningar för en bättre skola 2018

  1. Ping: Grönt ljus för barnkonventionen som svensk lag | autismasperger

  2. Funktionister finns överallt i alla partier. Funktionismen är väl inte mindre utbredd idag än för 20-30- år sen? Men bara sexismen och rasismen får plats i samhällsdebatten. Funktionismen (och åldersismen) är det knäpptyst om.

    • De har antytt att de kommer att rösta ner förslaget eftersom de anser att skollagen är tillräcklig när det gäller rätten till stöd.

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s