Går det att sätta rättvisa betyg?

I mitt jobb som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet har jag många olika arbetsuppgifter. Exempelvis medlemsrådgivning och intressepolitiskt arbete framför allt inom området skola/utbildning men även arbete och socialförsäkring.

I det intressepolitiska arbetet ingår bland annat att företräda förbundet i kontakter med myndigheter, riksdag och regeringskansli. Igår hade jag en sådan kontakt då jag var på samråd med Skolverket. Vi pratade bland annat om hur skolor kan anpassa de nationella proven för elever med Aspergers syndrom och autism. En viktig fråga som förde tankarna in på ett utav mina andra stora arbetsområden, nämligen medlemsrådgivning. En stor del av min arbetstid går åt att informera och stödja personer med Aspergers syndrom/autism eller deras närstående. En sak jag ofta slås av är hur liten andel av mina rådgivningar går till personal på exempelvis förskola, skola eller någon form av LSS-verksamhet. Två undantag noterar jag dock. Huvuddelen av de som hör av sig till mig gällande framtida behörighet för lärare i särskolan samt betygssättning i skolan är faktiskt personal!

Några viktiga förändringar beträffande betygssättning i skolan de senaste åren är:

–   Betyg från skolår 6

–   Nytt betygssystem i sex steg, A-F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F betyder icke godkänt. Tydliga kunskapskrav som anger vilka kunskaper och färdigheter som krävs finns bara för betygen A, C och E.

–   Idag krävs minst åtta E eller högre vid avslutad grundskola för att få lägsta gymnasiebehörighet. Tidigare krävdes tre godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

–   Avslutningsvis den nya läroplanen (Lgr 11) som ställer nya kunskapskrav i skolämnena.

Läroplanen för grundskolan från 1994 innehöll 500 strävansmål, om man lägger ihop alla 17 grundskoleämnen. I den nya läroplanen från 2011 finns det bara 71 kunskapskrav i grundskolan. De övergripande förmågorna är:

1. Analysförmåga

2. Kommunikativ förmåga

3. Metakognitiv förmåga (exempelvis reflektera och lösa problem samt anpassa detta till olika sammanhang.)

4. Förmåga att hantera information

5. Begreppslig förmåga

De översta tre är med i 80 % av kunskapskraven. Denna förändring innebär att det gäller att fokusera undervisningsinnehållet i grundskolan i högre utsträckning, veta hur man ska arbeta med dessa färdigheter samt kunna ställa rimliga krav på elever med funktionsnedsättningar. För elevgruppen med autismspektrumtillstånd i grundskolan är det här med rimliga krav särskilt svårt då de ovan nämnda förmågorna är just sådant som brukar vara svårt för dessa elever. Socialkommunikation och föreställningsförmåga är utmanande. Särskilt punkt 1-3 är områden som lärare brukar diskutera med mig.

För att illustrera hur krävande detta kan vara för eleven så visar jag på ett exempel. Föreställ dig en 15-årig flicka med Aspergers syndrom som ställs inför att läsa ett utdrag ur Goethes Den unge Werthers lidanden. Efter att ha läst denna olyckliga kärlekshistoria ska hon analysera vad den handlar om (förmåga 1 ovan), diskutera med två klasskamrater vad hon tycker om personerna i texten och motivera sina åsikter (förmåga 2) samt värdera hur rimligt personerna beter sig i deras relationer (förmåga 3). Förutom att de förmågorna som efterfrågas är precis det som flickan med Aspergers syndrom i detta exempel har svårt för så är abstraktionsnivån i texten enorm. Handlingen är i allra högsta grad fiktiv och tillspetsad och den utspelar sig under 1700-talet med allt vad det innebär med utmaningar för hennes föreställningsförmåga. Andra aspekter som ibland kan påverka är att texten är skriven av en av motsatt kön vilket ofta gör den än svårare att förstå. För att spetsa till exemplet ytterligare kan vi leka med tanken att flickan aldrig har varit djupt förälskad. Då blir det nästintill omöjligt för henne att hitta en beröringspunkt med Werther i texten.

Hur går det att närma sig dessa färdigheter? Dels gäller det att skolan i tidig ålder samarbetar kring att fokusera undervisningsinnehållet i grundskolan mot det eleven förväntas kunna. Skolan ska veta hur den ska arbeta med dessa färdigheter samt veta hur man kan ställa rimliga krav på elever med funktionsnedsättningar. För att verkligen ha rimliga krav bör betygsättande lärare kunna använda sig av undantagsbestämmelsen (ofta kallad PYS-paragrafen) i skollagen samt ha autismspecifik kompetens. Har läraren detta kan denne med kompetens om autism veta när den kan hänvisa till skollagens undantagsbestämmelse (Kap 10. 21 § i grundskolan Kap 15. 26 § på gymnasiet).

Undantagsbestämmelsen ger rätt att bortse från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 9/gymnasiet om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.

Denna skrivning i skollagen ger rätt att undanta vissa kunskapskrav om de direkt kan härledas till funktionsnedsättningen. I exemplet med den 15-åriga flickan ovan kan bland annat brist på föreställningsförmåga direkt härledas till funktionsnedsättningen.

Nicklas Mårtensson

Som vid många tillfällen har använt sig av undantagsbestämmelsen/pysparagrafen vid betygsättning i historia och samhällskunskap.

Annonser

7 thoughts on “Går det att sätta rättvisa betyg?

 1. Ping: Går det att sätta rättvisa betyg? | Våga Vara Du

 2. Hej Nicklas!
  Jag har en pojke med autism som går i en specialskola (åk 8). I två år har jag försökt att få skolan tillämpa pysparagrafen, men utan resultat. P.g.a. min pojkes funktinshinder (ingen förmåga att sammanfatta, analysera och dra slutsatser) är han underkänd i de flesta ämen.
  Hur ska jag gå vidare? Skolverket hänvisar till ansvarig rektor, men hur kan jag överklaga rektorns beslut? Min pojke mår dåligt av detta och jag känner att hans möjligheter till en värdig utbildning/yrkesliv krymper med sådan betygsättning.
  Tack på förhand! Petra

  • Min son på första året i gymnasiet är precis i samma situation. Jag har legat på och tjatat enskilda lärare och andra som skulle överse hans studier (men inte gör det). Han har pluggat ihjäl sej men pga hans asperger misslyckas han pga av analys och kommunikativ förmåga. han säger att han önskar dom testade hans faktiska kunskaper. Han kommer börja aspergergymnasium till hösten. Hur har det gått för din son?

 3. Ping: Flickor får sämre stöd och anpassningar i skolan | autismasperger

 4. Ping: Skulle jag ha klarat dagens krav i skolan? | autismasperger

 5. Ping: Rättvisekamp och hobbypedagogik | autismasperger

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s