Skolan ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom!

Inom Stockholms stad finns drygt tusen grundskoleelever skolplacerade i särskilda undervisningsgrupper. Siffran blir ännu högre om man tar med de mindre grupper som de olika fristående skolorna erbjuder. Utav dessa elever är drygt 200 elever, fördelat på 18 grupper, placerade i det stadsövergripande S:t Örjan skolor som erbjuder olika typer av specialpedagogiska inriktningar beroende på elevernas särskilda behov.

Grunden för att placeras i en sådan grupp är att vårdnadshavarna i samråd med rektorn och elevhälsan i ett åtgärdsprogram har kommit fram till att eleven har störst förutsättningar att lyckas i skolan vid en sådan skolplacering. Formuleras detta behov i åtgärdsprogrammet så har denna placering ett starkt lagligt stöd i skollagen. Trots detta hör jag som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet rapporter från olika håll som exempelvis Mölndal, Sjöbo och Gävle att kommunernas särskilda undervisningsgrupper läggs ned. Autism- och Aspergerförbundets hållning i frågan är helt kort att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov. Eftersom elevernas behov varierar så mycket måste det finnas ett lika varierat utbud av lösningar, exempelvis inkludering i helklass med eller utan elevassistent, särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning samt alla de blandlösningar av dessa alternativ som passar eleven bäst.

Varför är då de särskilda undervisningsgrupperna värda att slå vakt om?

1. Relevant kompetens hos skolpersonalen. Skolpersonalen i dessa grupper har generellt sett en större kunskap om samt erfarenhet av att undervisa elever med autism/Aspergers syndrom jämfört med lärare i traditionella skolklasser. Det är mycket viktigt då funktionsnedsättningen medför så omfattande pedagogiska konsekvenser att skolpersonalen bör ha en hög kompetens på detta område. Det är en förutsättning för en bättre förståelse för elevernas skolsituation och möjliggör ett mer anpassat bemötande av eleverna.

2. Pedagogik, metod och arbetssätt anpassas lättare efter den enskilda elevens behov och förutsättningar i en mindre grupp jämfört med i helklass. Vanliga anpassningar för elever med autism/Aspergers syndrom är en strukturerad undervisningssituation där skoldagen är förutsägbar, informationen visuell, personaltätheten hög och att de för eleverna irrelevanta sinnesintrycken minimeras.

3. Fysisk miljö. Klassrummet och andra för eleven viktiga skolmiljöer kan lättare anpassas i ett särskilt klassrum så att de blir tillgängliga för eleven.

4. Gruppstorlek. Även en mindre gruppstorlek är för vissa elever en förutsättning för en hanterbar lärmiljö som kännetecknas av trygghet och pedagogisk stimulans.

5. Tillgång till adekvata hjälpmedel. För att eleven ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna tillgodogöra sig undervisningen bör relevanta hjälpmedel vara en naturlig och ständigt tillgänglig del i undervisningssituationen.

Jag har arbetat som lärare för elever med diagnos inom autismspektrum i såväl enskild undervisning som i särskilda undervisningsgrupper och i traditionella skolklasser. Jag vet att eftersom elevernas behov ser så olika ut så passar undervisningen i helklass vissa elever medan det för andra elever krävs en mer anpassad skolsituation i mindre undervisningsgrupp.

I Stockholms stad är till skillnad från vissa andra kommuner i landet inte de särskilda undervisningsgrupperna akut hotade. Däremot är den stadsövergripande S:t Örjan skolor med dess värdefulla och kompetenta elevvård det. Det främsta skälet till detta är att den nya skollagen anger att alla elever endast ska ha en rektor. Men om det är detta som det hela kommer an på bör staden söka efter en lämplig administrativ lösning på problemet. Satsning på S:t Örjan skolor har nämligen varit framgångsrik då man genom ett kompetent helhetsgrepp har stärkt såväl elevernas självkänsla som skolprestationer. Detta vittnar många utav de samtal som jag har haft med föräldrar till elever som går eller har gått på S:t Örjan skolor om. De beskriver S:t Örjan skolor som en viktig del i en framgångsspiral. Det vill säga att man satsar på eleverna i tidig ålder så att de har gott självförtroende och kunskaper så att de har goda förutsättningar att nå grundskolans mål, komma in på ett gymnasieprogram efter eget intresse och därefter stå välrustade för vuxenlivets utmaningar.

Att lägga ner S:t Örjans framgångsrika organisation inklusive dess kompetenta elevhälsa vore ett steg i fel riktning. Denna riktning leder mot det i samhällsdebatten ofta diskuterade utanförskapet. Det kännetecknas bland annat av en dåligt anpassad skolsituation som leder till skolfrånvaro och att eleverna inte får den så viktiga gymnasiebehörigheten. Att denna negativa spiral börjar vid en dålig anpassad skolsituation och snabbt går över i skolfrånvaro vittnar Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkäter om. En slående siffra från en sådan enkät är att 59 procent av eleverna med Aspergers syndrom uppges varit hemma från skolan under kortare eller längre perioder på grund av att skolsituationen inte är tillräckligt anpassad.

Att göra en ambitiös satsning på barn och elever i ung ålder är logiskt och mänskligt försvarbart, det har vi vetat länge. Men i många sammanhang är det ju bra att kunna anföra ekonomiskt stöd för dessa satsningar, detta hittar man i den nationalekonomiska forskaren Ingvar Nilssons studier.

Jag avslutar detta blogginlägg med att inte bara önska att S:t Örjans skolor blir kvar i sin nuvarande form utan även att de särskilt anpassade undervisningsgrupperna runt om i landet får vara kvar.

TREVLIG SOMMAR!

Nicklas Mårtensson
som arbetar den sista veckan som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet innan en tids föräldraledighet tar vid. Av just denna anledning har jag tagit mig friheten att skriva ett extra långt blogginlägg.

8 tankar om “Skolan ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom!

  1. Listan på fördelar med särskilda undervisningsgrupper är också en sammanfattning av vad barn inom spektrumet behöver. Jag hoppas min son får tillgång till detta om några år. Mycket viktigt att slå vakt om. Tack!

  2. Ping: Inkludering som mål eller medel? | autismasperger

  3. Ping: Lättare att få stöd i skolan | autismasperger

  4. Självklart måste skolan anpassas till barnen oavsett behov. Hur skall vi annars kunna påstå att vi i Sverige står för allas lika värde. Hur viktigt är det inte att man får rätt bemötande och förståelse för den problematik man har om man som barn har ett handikapp. De skall självklart få professionell stöttning och adekvata hjälpmedel. Hjälp med att förstå sitt eget handikapp, få hjälp att hantera det mellanmänskliga sociala samspelet. Märkligt att det ens behöver diskuteras det som är så självklart och ingår i de mänskliga rättigheterna. Våra barn är vår framtid, glöm inte det!!!

  5. Ping: Flickor får sämre stöd och anpassningar i skolan | autismasperger

  6. Ping: Skollagen måste ändras! | autismasperger

  7. Ping: Brytningstid återigen | autismasperger

  8. Har själv barn på S:t Örjans som innan gått en lång väg genom kommunens dåliga lösningar, så S.t Örjans var och är räddningen för vårt barn, jag har svårt att förstå att det inte lätt går att administrera till ett eget rektorsområde i nuvarande form, det känns mer som ett principbeslut. Det sista förslaget är väldigt likt det första som avslogs, luddigt och osäkert för både barn, personal och föräldrar. Att komma in som liten klass i en stor skola låter inte speciellt lovande. Hur ska man kunna genomföra det som dessa barn har rätt till, blir klasserna en blindtarm till dom stora skolorna som inte rektorerna har insikt i barnens problematik behov och resursbehov. Kommer motsvarande kompetens kunna bevaras, ja många frågor som det inte finns svar på.

Lämna en kommentar.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s